27 september 2021

Notulen Algemene LedenVergadering

Notulen Jaarvergadering KBO Deurne Centrum

17 september 2021 in soos Asteffekan

Voor de vergadering hebben zich afgemeld Kees en Riet Lamper, Leo Munsters, José Schoonus, Kees de Klerk en Jan van Geffen

1. Opening

Voorzitter Jo Swaen opent om 14.02 uur de vergadering voor een gehoor van 65 leden. De voorzitter bespreekt de ontwikkelingen van het afgelopen (corona) jaar.

2. Aanvullingen op de agenda

Er worden geen aanvullingen gemeld.

3. Notulen Algemene Ledenvergdering 2020

De voorzitter stelt alvast punt 10 van de agenda, de verhoging van de contributie, aan de orde. De contributie zou per 1-1-2021 verhoogd worden tot 27,50 per jaar. Maar dat gaat niet door, omdat er in 2020 geen activiteiten konden plaatsvinden vanwege corona. En dat is gunstig voor de kas want er waren dus minder kosten. Daarom krijgt iedereen bij deze jaarvergadering nu 2 consumpties aangeboden.

4. Jaaroverzicht 2020

Jo licht zijn jaaroverzicht van 2020 toe en in het voorbijgaan promoveert hij Leo van Neerven tot volwaardig bestuurslid. Onder luid applaus neemt Leo plaats aan de bestuurstafel. Leo had zich begin 2020 aangemeld als bestuurslid. Maar corona dwarsboomde toen een volwaardige benoeming. Nu is er dan nu.
Via een beamer toont onze voorzitter de ontwikkeling van het aantal leden in de afgelopen jaren. Zo ook de leeftijd van onze leden.

5 en 6. Financieel verslag 2020 en begroting 2021

Jo Swaen geeft als penningmeester toelichting over de financiën en bespreekt daarna de begroting. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

7. Verslag van de kascommissie

Herma Dekker legt verantwoording af van haar taak als lid van de kascommissie. Het 2e lid van die commissie, Paula Braak, is om gezondheidsredenen niet aanwezig. De financiën zijn goedgekeurd. Herma zal hierna haar taak neerleggen en is niet herkiesbaar.

8. Benoeming nieuw lid kascommissie

Onze voorzitter zag graag een nieuw lid van de kascommissie onder de aanwezigen. Er biedt zich echter niemand aan. De voorzitter geeft aan te proberen om via een andere weg een kandidaat te vinden.

9. Bestuur

De voorzitter snijdt een volgend probleem aan, aanvulling van het bestuur. Een tweede vrouw, naast Liesbeth, zou zeer welkom zijn. Er biedt zich niemand aan. Ook nu zal een persoonlijke benadering misschien uitkomst kunnen bieden.

10. Overzicht van bestuur KBO DC

Via de beamer wordt een overzicht op het scherm weergegeven van het huidige bestuur met het tijdstip van aftreden.

Omdat de hele vergadering tamelijk vlot verloopt, wordt besloten om de agenda eerst maar geheel af te werken en daarna met een hapje en een drankje te eindigen. Dus geen pauze. Daarin kan iedereen zich vinden.

11. Herdenking van de leden die in 2020 zijn overleden

Liesbeth leest de namen voor van de overledenen in 2020, Zus steekt steeds een kaars aan.

12. Jaarplanning 2021

Jo geeft aan wat er dit jaar 2021 nog gaat gebeuren: er zijn 3 lezingen over WO II en de advent/kerstviering. Ook vraagt hij de leden wat men graag in volgende jaar 2022 zou zien. Geen duidelijk antwoord, in het Bleejke van november zal een overzicht komen van de planning.

12. Huldiging jubilarissen 25 jaar lidmaatschap

Jo geeft aan dat van de 9 jubilarissen er slechts 1 aanwezig is: Annie Cunnen. Zij krijgt een oorkunde en een bos bloemen. De anderen zullen thuis worden bezocht.

13. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

14. Sluiting

Jo Swaen dankt om 15.05 uur de aanwezigen voor hun interesse en betrokkenheid en nodigt hen uit tot een gezellige voortzetting van de bijeenkomst.