27 september 2021

Jaaroverzicht 2020 KBO DCentrum

Jaaroverzicht 2020 KBO Deurne Centrum

In januari 2020 waren we ons er nog niet van bewust dat het voor ons allen een moeilijk jaar zou worden. Optimistisch gingen we het jaar 2020 in. Maar de Corona epidemie zou alles op zijn kop gaan zetten en grote gevolgen gaan hebben voor de activiteiten van KBO Deurne Centrum.

Op donderdag 9 januari mochten we nog onze nieuwjaarsreceptie houden in soos Asteffekan. Ook de vrijwilligersbijeenkomst op vrijdag 17 januari was een zeer zinvolle bijeenkomst waar vrijwilligers de gelegenheid kregen om hetgeen hen bezig hield te verwoorden. Als bestuur steunen we sterk op deze vrijwilligers. Zij zijn voor onze vereniging van grote waarde. Op vrijdag 14 februari 2020 hielden we traditioneel onze jaarvergadering, niet vermoedend dat we de jaarvergadering in 2021 door Corona zouden moeten gaan uitstellen.

Toen de regering in maart 2020 met maatregelen kwam om de Corona epidemie in de hand te krijgen had dat voor ons persoonlijk grote gevolgen maar ook voor het functioneren van onze vereniging. Nog voordat de regering met maatregelen kwam, had ik al een besluit genomen om de Eet- en Geniet-dag van woensdag 11 maart 2020 niet door te laten gaan. De risico’s waren te groot. Ik heb op maandag 9 maart en dinsdag 10 maart alle 105 deelnemers telefonisch laten weten dat de Eet- en Geniet-dag niet door zou gaan. Vervolgens heb ik als penningmeester alle eigen bijdragen op ieders bankrekeningnummer teruggestort.

Ook waren er een aantal reizen gepland zoals op 22 april Bloesemtocht naar Zeeland, Reis Surf- en Turf naar S’ Gravenmoer op 10 juni en een bezoek aan de Passiespelen in Tegelen op 26 juli. De inschrijvingen liepen al en het enthousiasme was erg groot. Maar de door de regering afgekondigde maatregelen maakten het onmogelijk om de busreizen door te laten gaan. Uiteindelijk moesten we de beslissing nemen dat het doorgaan van de busreizen onverantwoord was. Iedereen die zich had opgegeven en de reissom had betaald kon het overgemaakte geld terugkrijgen. Ik heb als penningmeester vervolgens 65 maal € 70 teruggestort voor de Bloesemtocht. Tien deelnemers kregen € 83,50 teruggestort van de reis Surf en Turf en 19 maal heb ik een bedrag teruggestort van € 83,50 van de betalingen voor de Passiespelen in Tegelen. Financieel is dus alles correct afgehandeld.

Op dinsdag 30 juni 2020 zijn de dames van de organisatie busreizen en ikzelf bij elkaar gekomen ten huize van gastvrouw Zus Gerrits om ons nader te beraden over het al of niet laten doorgaan van de nog openstaande busreizen voor 2020. Dat waren de reizen naar Leuven op 19 september en naar Hilvarenbeek op 6 november. Na alles goed te hebben doorgesproken vonden we met zijn allen dat het in 2020 onverantwoord was om in 2020 nog busreizen te organiseren. We hebben dat dan ook aan de EMA laten weten. In principe pakken we de draad in 2021 weer op als dit verantwoord is. Een beslissing daarover zal in 2021 worden genomen.

Ook de drie door mij geplande lezingen Oorzaken en gevolgen van de Eerste Wereldoorlog, Ontwikkelingen die leiden tot de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog konden door de Coronapandemie geen doorgang vinden. Ook deze lezingen zullen hopelijk in 2021 kunnen doorgaan. Wellicht medio 2021.

Ook de bestuursvergaderingen konden niet allemaal zoals in de jaarplanning was voorgenomen doorgaan. We zijn in 2020 zeven keer bij elkaar geweest en wel op 9 januari, 13 februari, 12 maart, 2 juni (informeel), 9 sept, 7 oktober (ingelaste vergadering). We hebben ook een aantal keren schriftelijk overlegd en beslissingen genomen. Centraal stond steeds de continuering van onze vereniging KBO Deurne Centrum.
Tijdens de jaarvergadering in februari 2020 heeft de vergadering het besluit genomen om het lidmaatschap voor 2021 te verhogen van € 25 naar € 27,50. Van de € 2,50 verhoging is € 1 bestemd voor KBO Brabant. Nu KBO Brabant heeft besloten de verhoging van het lidmaatschap één jaar uit te stellen. Daarop heeft het bestuur van KBO Deurne Centrum ook besloten de verhoging van het lidmaatschap met één jaar uit te stellen. Voor 2021 bedraagt het lidmaatschap dus € 25 en voor 2022 kost het lidmaatschap € 27,50.

Na opstelling van een voorlopig jaarrooster voor 2021 hebben we ook als bestuur besloten activiteiten te verschuiven naar later in het jaar 2021. Zo zal de jaarvergadering naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden niet in februari maar in september of oktober. Daarbij is de beslissing genomen dat de penningmeester de jaarrekening over 2020 en ook de begroting over 2021 in januari 2021 zal afronden.
De kascontrole commissie zal na afronding door de penningmeester haar taak uitvoeren eind januari 2021. De penningmeester zal uiteindelijk op de uitgestelde jaarvergadering van 2021 een overzicht geven over de in- en uitgaven van KBO Deurne Centrum.

Jo Swaen Voorzitter en Penningmeester KBO Deurne Centrum