PRIVACYVERKLARING KBO DEURNE CENTRUM

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Vanwege deze Europese privacy wetgeving verklaart het bestuur van KBO Deurne Centrum hierbij alle bij de vereniging bekende persoonsgegevens van leden, deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige relaties alleen intern voor verenigingsactiviteiten te gebruiken en dan nog alleen door personen die hiervoor door het bestuur bevoegd zijn verklaard. Deze gegevens betreffen achternaam, tussenvoegsel, voorna(a)m(en), geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, nummer van vaste en/of mobiele telefoon, e-mailadres, lidnummer van KBO Deurne Centrum, ingangsdatum en soort van het lidmaatschap. Van leden met een automatische incasso van de contributie wordt ook het IBAN nummer van de bank bewaard. Bij deelname aan een activiteit worden de gegevens gekoppeld aan deze activiteit. Er worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf en vrijwillig hebben opgegeven. Bijzondere gegevens – zoals medische informatie, politieke of religieuze overtuiging – worden niet verwerkt.

De ledenadministrateur beheert de persoonsgegevens in een geautomatiseerd systeem. Zijn/haar contactgegevens worden gepubliceerd in elke aflevering van het contactblad “Ons Blèejke”. Bovendien zijn de gegevens vermeld op de website van KBO Deurne Centrum: www.kbo-deurnecentrum.nl.

Om de website actueel te houden en de inhoud regelmatig aan te passen worden niet-persoonsgebonden gegevens verzameld, zoals datum en tijdstip van het bezoek aan de site, de bezochte pagina’s en de duur van het bezoek. Alleen indien de bezoeker van de site zelf persoonsgegevens aanbiedt, worden deze bewaard.

KBO Deurne Centrum geeft onder geen enkele omstandigheid persoonsgegevens door aan derden met uitzondering van de moederorganisatie KBO Brabant vanwege de centrale ledenadministratie via het systeem LeaWeb. Binnen dit systeem zijn de gegevens beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. Voor de leden betekent dit een optimale garantie tegen misbruik. Leden hebben altijd het recht te weten welke gegevens zijn geregistreerd en deze in te zien. Indien gegevens onjuist zijn vermeld, kunnen deze via de ledenadministrateur worden gewijzigd. Wanneer iemand zich als lid uitschrijft, worden de gegevens per uitschrijfdatum gewist uit het bestand.

 Met eventuele vragen kan men zich wenden tot de ledenadministrateur.